കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹര്‍മ്യം

   • നാ. അടപ്പ്
   • നാ. പൊന്ന്
   • നാ. വലിയ കെട്ടിടം
   • നാ. കൊട്ടാരം
   • നാ. ധനികന്മാരുടെ മാളിക
X