കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹര്‍ഷം

      • നാ. മലങ്കാര
      • നാ. വികാസം
      • നാ. (പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ അടുത്തുവരുന്നതു കൊണ്ടുള്ള) സന്തോഷം
X