കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹര്‍ഷണം

   • നാ. ഒരു നേത്രരോഗം
   • നാ. സന്തോഷിപ്പിക്കല്‍
   • നാ. കാമദേവന്‍റെ ഒരു അസ്ത്രം
   • നാ. നിത്യയോഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
X