കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹലാ

   • നാ. ജലം
   • നാ. മദ്യം
   • നാ. ഭൂമി
   • നാട്യ. തോഴിയെ സംബോധനചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന പദം
 2. ഹാല

   • നാ. മദ്യം, കള്ള്
X