കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹലാക്ക്

    അറ.

      • നാ. നാശം, കുഴപ്പം. ഹലാക്കിലാവുക = കുഴപ്പത്ത്ലാവുക
X