കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹലാഹലം

   • നാ. ഒരു സര്‍പ്പം
   • നാ. (ഒരു ഭയങ്കര) വിഷം
 2. ഹലഹലം

   • നാ. ശബ്ദാനു. ആര്‍പ്പ്
 3. ഹാലഹലം

   • നാ. ഹാലാഹലം
 4. ഹാലഹലം

   • നാ. ഹാലാഹലം
 5. ഹാലാഹലം

   • നാ. ഒരുതരം പല്ലി
   • നാ. ഒരുതരം പുഴു
   • പുരാണ. പാലാഴികടഞ്ഞപ്പോള്‍ ലഭിച്ച ശക്തമായ ഒരു വിഷം, കാളകൂടം
X