കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹലി

   • നാ. ഉഴവുചാല്‍
   • നാ. കൃഷിക്കാരന്‍
   • നാ. ബലഭദ്രന്‍
 2. ഹാലി

   • നാ. ഭാര്യയുടെ അനുജത്തി
X