കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹല്ലനം

      • നാ. (ഉറക്കത്തില്‍) കിടന്നുരുളല്‍
X