കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹല്ലീശം, -ഷം

      • നാ. തിരുവാതിരക്കളി
      • നാട്യ. ഒരു ഉപരൂപകം
      • നാ. സ്‌ത്രീകള്‍ വട്ടത്തില്‍ നിന്നുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന ഒരുതരം ലാസ്യം
X