കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹല്ലേലൂയ

    ഹീ "യാഹിനെ സ്തുതിക്കുക"

      • നാ. ഭക്തിപൂര്‍വം ഉരുവിടുന്ന ഒരു മന്ത്രം
X