കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. അലുവാ

  അറ. ഹല്‍വാ

   • നാ. ഒരു മധുരപലഹാരം
 2. ആലുവ

  ആല്-വായ്

   • നാ. മധ്യകേരളത്തില്‍ പെരിയാറിന്‍റെ തീരത്തുള്ള ഒരു സുഖവാസസ്ഥലം. ആലുവാപ്പുഴ = പെരിയാര്‍
 3. ഹല്വാ, അലുവാ

  അറ.

   • നാ. ഒരു മധുര പലഹാരം
X