കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹവം

   • നാ. യാഗം
   • നാ. കല്പന
   • നാ. ആജ്ഞ
   • നാ. പ്രാര്‍ഥന
   • നാ. വിളി, പോര്‍ക്കുവിളി
 2. ഹാവം

   • നാ. വിളി
   • നാ. വിലാസാദി ചേഷ്ടാവിശേഷം
   • നാ. സംഭോഗസമയത്തു പുരുഷനെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ സ്‌ത്രീ കാണിക്കുന്ന സ്വാഭാവികചേഷ്ട
X