കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹവനം

   • നാ. വിളി
   • നാ. പ്രാര്‍ഥന
   • നാ. ഹോമം, യാഗം
   • നാ. ആഹ്വാനം
 2. ഹ്വാനം

   • നാ. വിളിശബ്ദം (ആഹ്വാനം)
X