കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹവിഷ്യാന്നം

      • നാ. വരിനെല്ലിന്‍റെ ചോറ്
      • നാ. വ്രതത്തിനു ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം
X