കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹവിസ്സ്

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. ജലം
   • നാ. ഹോമദ്രവ്യം
   • നാ. ഹോമം
   • നാ. ഉരുക്കുനെയ്
X