കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹവ്യം

   • നാ. ഹോമം
   • നാ. ചെറുപയറ്
   • നാ. ഉരുക്കുനെയ്
   • നാ. ദേവന്മാര്‍ക്കുള്ള നൈവേദ്യം
X