കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹവ്വ

      • നാ. ആദാമിന്‍റെ ഭാര്യ, ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച സ്‌ത്രീ. "ആദം" നോക്കുക
X