കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹസം, ഹസിക

   • നാ. പരിഹാസം
   • നാ. ചിരി
 2. ഹാസം

   • നാ. പുഞ്ചിരി
   • നാ. വികാസം, വിടര്‍ച്ച
   • നാ. ആകസ്മികമായ ചിരി
   • നാ. വിലാസങ്ങളില്‍ ഒന്ന് (പരിഹാസപൂര്‍വകമായ) ചിരി
   • നാ. ഹാസ്യരസത്തിന്‍റെ സ്ഥായിഭാവം
 3. ഹാസിക

   • നാ. ചിരി
   • നാ. നേരമ്പോക്ക്
   • നാ. ചിരിപ്പിക്കുന്നവള്‍
X