1. ഹസന്തി

      • നാ. നെരുപ്പോട്, തീച്ചട്ടി
      • നാ. ഹസിക്കുന്നവള്‍, ചിരിക്കുന്നവള്‍
X