കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസിക്കുക

      • നാ. വിടരുക
      • നാ. ചിരിക്കുക
      • നാ. പരിഹസിക്കുക
X