കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹസേ്തകരിക്കുക

   • നാ. വിവാഹം ചെയ്യുക
   • നാ. ഹസ്തത്തിലാക്കുക
   • നാ. വസൂലാക്കുക
   • നാ. ഹസേ്തകരണം
X