കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹസ്തം

   • നാ. കൂട്ടം
   • നാ. അത്തം നക്ഷത്രം
   • നാ. തുരുത്തി
   • നാ. സഹായം
   • നാ. തെളിവ്
   • നാ. കൈപ്പടം
   • നാ. മുഴം
   • നാ. കൈയൊപ്പ്
   • നാ. കൈ, തുമ്പിക്കൈ
   • നാ. തലമുടിയോടുകൂടിയ തല
X