കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തകം

      • നാ. കൈ
      • നാ. കൈപ്പിടി
      • നാ. കൈയുടെ നില
X