കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തകമലം

      • നാ. താമരപോലുള്ള കൈ
      • നാ. കൈത്താര്‍
      • നാ. കൈയിലുള്ള താമര
X