കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തക്രിയ

      • നാ. കൈത്തൊഴില്‍
      • നാ. ഹസ്തപ്രയോഗം
X