കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. കമി

  ഹി.

   • നാ. കമ്മി
 2. കാമി

   • നാ. ചക്രവാളം
   • നാ. പരമാത്മാവ്
   • നാ. മാടപ്രാവ്
   • നാ. കുരുവി
   • നാ. വണ്ടാരംകോഴി
   • വി. ആഗ്രഹിക്കുന്ന, കാമമുള്ള
   • വി. സ്നേഹമുള്ള, താത്പര്യമുള്ള
   • വി. സംഭോഗേച്ഛയോടുകൂടിയ
   • നാ. കാമുകന്‍, സ്‌ത്രീകളില്‍ അനുരാഗമുള്‍ലവന്‍, വിഷയാസക്തന്‍
   • നാ. വികാരാധീനനായ ഭര്‍ത്താവ്
   • നാ. ശിവന്‍, ചന്ദ്രന്‍
   • നാ. കാട്ടുപ്രാവ്
   • നാ. ഇടവകം
 3. ഗമി1

  സം. ഗമിന്‍

   • വി. പോകാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന
 4. ഗമി2

  സം. ഗമീന്‍

   • നാ. വഴിപോക്കന്‍. (സ്‌ത്രീ.) ഗമിനി
 5. ഗാമി

  സം. ഗാമിന്‍

   • വി. ലഭിക്കുന്ന
   • വി. ചലിക്കുന്ന
   • വി. സഞ്ചരിക്കുന്ന
   • വി. അടുത്ത് എത്തുന്ന
 6. ഹസ്തഗത, -ഗാമി

   • വി. കൈയില്‍ കിട്ടിയ
X