കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തതലം

      • നാ. തുമ്പിക്കൈയുടെ അറ്റം
      • നാ. ഉള്ളംകൈ
X