കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തദാനം

      • നാ. സൗഹൃദസൂചകമായി കൈപിടിച്ചു കുലുക്കല്‍, കൈകൊടുപ്പ്
      • നാ. സഹായം നല്‍കല്‍
X