കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തപ്രയോഗം

      • നാ. കൈവേല
      • നാ. മുഷ്ടിമൈഥുനം
X