കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം

      • നാ. കൈരേഖകള്‍ നോക്കി ശുഭാശുഭങ്ങള്‍ പറയുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രം
X