കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തലാഘവം

      • നാ. ചെപ്പടിവിദ്യ
      • നാ. കൈച്ചുറുക്ക്
X