കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തലേഖം

      • നാ. കൈയെഴുത്ത്
      • നാ. എഴുതിത്തെളിയാനുള്ള അഭ്യാസം, കോപ്പിയെഴുത്ത്
X