കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തവാരണം

      • നാ. അടിയും മറ്റും കൈകൊണ്ടു തടുക്കല്‍
X