കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തസൂത്രം

      • നാ. കൈവള, കാപ്പ്
      • നാ. കൈയില്‍കെട്ടുന്ന ചരട്
X