കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തസ്ഥ

      • നാ. ഹസ്തസ്ഥിത, ഹസ്തത്തിലിരിക്കുന്ന, കൈയിലായ, ലഭിച്ച
X