കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തിദന്തം

      • നാ. ആനക്കൊമ്പ്
      • നാ. വസ്ത്രം തൂക്കാനും മറ്റും ചുമരില്‍ തറയ്ക്കുന്ന വസ്തു
X