കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തിനഖം

      • നാ. ആനക്കല്‍പ്പട
      • നാ. ആനയുടെ നഖം
X