കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്തിനി

      • നാ. പിടിയാന
      • കാമ. കാമശാസ്ത്രപ്രകാരം സ്‌ത്രീകളെ നാലായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതില്‍ ഒന്ന്
      • നാ. സൗരഭ്യമുള്ള ഒരു അങ്ങാടിമരുന്ന്
X