കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹസ്തിമല്ലന്‍

   • നാ. ഗണപതി
   • നാ. ഐരാവതം
   • നാ. അഷ്ടനാഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
   • നാ. ഒരു ജൈനകവി
X