കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹസ്ത്യ

      • വി. ഹസ്തം സംബന്ധിച്ച
      • വി. കൈകൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന
      • വി. കൈകൊണ്ടു കൊടുക്കപ്പെട്ട
X