കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹഹാ

   • നാ. ഒരു ഗന്ധര്‍വന്‍
 2. ഹാഹാ

   • നാ. ഒരു ഗന്ധര്‍വന്‍
   • വ്യാ. ദുഃഖത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യാക്ഷേപകം
X