കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹാ

      • വ്യാ. ക്ഷീണം ദുഃഖം നിന്ദ ഇത്യാദി കാണിക്കുന്നത്
  2. ഹ്-അ

      •   വ്യഞ്ജനങ്ങളില്‍ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം.
X