കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹാനം

   • നാ. തോല്‍വി
   • നാ. നഷ്ടം
   • നാ. ഉപേക്ഷിക്കല്‍
   • നാ. മോചനം
   • നാ. ശൗര്യം
X