കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹാനി

   • നാ. തോല്‍വി
   • നാ. നാശം
   • നാ. നഷ്ടം
   • നാ. ആപത്ത്
   • നാ. കുറവ്
   • നാ. ഉപേക്ഷ
   • നാ. അസാന്നിധ്യം
X