കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹായ്

      • നാ. ഒരു വ്യാക്ഷേപകം (അദ്ഭുതം മുതലായവയെ കുറിക്കുന്നു)
X