കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹാരം

   • നാ. യുദ്ധം
   • നാ. മുത്തുമാല
   • നാ. അപഹരിക്കല്‍
 2. ഹരം

   • നാ. കഴുത
   • നാ. ഹാരകം
X