കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹാരിണ

      • വി. ഹരിണസംബന്ധമായ
  2. ഹ്രീണ, ഹ്രീത

      • വി. ലജ്ജിച്ച, നാണിച്ച
X