കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ത്വം

  സം.

   • സ.നാ. (യുഷ്മദ്-ശബ്ദം പ്രഥമാ ഏ.വ.) നീ
 2. ത്വാം

  സം.

   • സ.നാ. (യുഷ്മദ്-ശബ്ദം ദ്വിതീയ ഏ.വ.) നിന്നെ
 3. ദവം

  സം.

   • നാ. തീയ്
   • നാ. കുതിര
   • നാ. കാട്ടുതീ
   • നാ. ചൂട്
   • നാ. വേദന
   • നാ. കാട്
   • നാ. പനി
 4. ദാവം

  സം.

   • നാ. കുതിര
   • നാ. കാട്ടുതീ
   • നാ. കാട്
   • നാ. പനി
   • നാ. തീ, ചൂട്
   • നാ. മരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരിനം പുഴു. (പ്ര.) ദാവാഗ്നി, -അനലന്‍, -വ­ി, -കൃശാനു = കാട്ടുതീ
 5. ധവം

   • നാ. വിറയല്‍, ഇളക്കം
   • നാ. ഞമ (മരം)
 6. ഹരിത്ത്

   • നാ. വിഷ്ണു
   • നാ. സിംഹം
   • നാ. സൂര്യന്‍
   • നാ. ദിക്ക്
   • നാ. മഞ്ഞള്‍
   • നാ. വേഗമുള്ള കുതിര
   • നാ. ചെറുപയറ്
   • നാ. പച്ചിലനിറം
   • നാ. സുര്യന്‍റെകുതിര
 7. ഹാരിത1

   • വി. ആകര്‍ഷിക്കപ്പെട്ട
   • വി. അപഹരിക്കപ്പെട്ട
 8. ഹാരിത2, -ത്വം

   • നാ. ആകര്‍ഷകത
X