കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹാര്‍ദ

   • വി. ഹൃദയംഗമമായ
   • നാ. ഹാര്‍ദം
 2. ഹൃത

   • വി. ഹരിക്കപ്പെട്ട, സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട, വശീകൃത
 3. ഹൃത്ത്

   • നാ. നെഞ്ച്
   • നാ. ഉള്ള്, ഉള്‍ഭാഗം
   • നാ. ഹൃദയം, മനസ്സ് (വിചാരത്തിന്‍റെ ഇരിപ്പിടം, വിഷയങ്ങളാല്‍ ഹരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നര്‍ഥം)
   • നാ. ഹൃദയത്തിന്‍റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പത്മാകാരമായ മാംസവിശേഷം, ഹൃത്പിണ്ഡം
X