കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹാര്‍ദി

   • വി. അധികം ഇഷ്ടമുള്ള
 2. ഹൃതി

   • നാ. നാശം
   • നാ. ഹരണം, അപഹരണം, കവര്‍ച്ച
 3. ഹൃദി

   •   (ഹൃത് എന്ന ശബ്ദത്തിന്‍റെ ആധാരികാ വിഭക്തിരൂപം) ഹൃദയത്തില്‍. ഹൃദിസ്ഥ = ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന.
X